17/03/2020

#coronavirus (16). Advocaten vragen opschorting van gerechtelijke en administratiefrechtelijke termijnen tijdens de coronacrisis

We verwijzen naar het bericht dat vandaag werd uitgestuurd door het Gennootschap Advocaten Publiekrecht aan de federale eerste minister en aan de Vlaamse minister-president:

'Mevrouw de Eerste Minister,
Meneer de Minister-President,

Het Genootschap Advocaten Publiekrecht VZW is een belangenvereniging van en voor advocaten bedrijvig in het publiekrecht.

Onze leden-advocaten werken net als zoveel burgers zoveel als mogelijk van thuis uit teneinde de belangen van de cliënten maximaal te behartigen. Er bereiken ons echter alarmerende berichten van de leden inzake de blijvende verplichting om aangetekende zendingen van procedurestukken te verrichten binnen de geldende wettelijke en decretale vervaltermijnen op straffe van de wettelijke en decretaal ingestelde sanctiemechanismen (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Grondwettelijk Hof, hoven en rechtbanken, administratieve procedures, …).

Vanuit de overheidssector worden onze leden druk bevraagd inzake mogelijke verlengingen van dwingende termijnen (bvb. inzake overheidsopdrachten) gelet op de sluiting van vele diensten en ondernemingen.

De rechtsbescherming van de rechtsonderhorigen en dienvolgens hun fundamentele rechten op o.m. de toegang tot de rechter worden daardoor ernstig in het gedrang gebracht.

Hoewel ook het Genootschap Advocaten Publiekrecht VZW zich ten volle bewust is van de uitzonderlijkheid van de huidige situatie, durven wij erop aandringen dat – naar analogie met sommige andere EU-lidstaten – dringend wetgevende initiatieven worden genomen teneinde een wettelijke en decretale rechtsgrond te voorzien om alle jurisdictionele en administratieve termijnen te schorsen tot 1 juli 2020.

Vanzelfsprekend staan wij ter uwer beschikking voor verdere toelichting en/of bijstand.

Met voorname hoogachting,

Namens de Raad van Bestuur van de VZW G.A.P.'

Meer tags?